ขอเชิญชวนบริษัทประกันชีวิต หรือประกันภัย ที่สนใจรับทำประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับเอกสารได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ในวัน-เวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง เรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังแนบ