งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวอินทิรา ไทยศรี "กิฟท์"

ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2004 - 2005

E-Mail : intira.tha@rmutr.ac.th

PR RMUTR

นางสาวชญภัสร์ ทองเสริม "แอม"

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2005

E-Mail : nattharn.tho@rmutr.ac.th

นายธนัชชา เทศพิทักษ์ "อ๊อบ"

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : tanutcha.tet@rmutr.ac.th

PR RMUTR

นางสาวณัฏฐา สินโป๋ "หยาด"

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : nattha.sin@rmutr.ac.th

นางสาวณัชกรณ์ อยู่สงค์ "พราว"

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2002

E-Mail : kannapat.yus@rmutr.ac.th

su PR RMUTR

นายรัชชานนท์ ลิขิตธนานุกิจ " เจมส์ "

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2005

E-Mail : ratchanon.lik@rmutr.ac.th

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2001 แฟกซ์ : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : pr@rmutr.ac.th

นางสาวชนกพร เลิศเจริญพงศา "เบนซ์"

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2001

E-Mail : -