1.1

ในวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2557  จากคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ของคณะต่าง ๆ และจัดการเรียนรู้บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้นตลอดจน

การถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยทำให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบาย ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมให้ผู้นำนักศึกษาเกิดจิตอาสา ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากแต่ละคณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารกิจกรรมของนักศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 8410 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ภาพบรรยากาศ

 

PR1_4142 (Medium) PR1_4180 (Medium)  

1 PR1_4122 (Medium) PR1_4124 (Medium) PR1_4126 (Medium) PR1_4129 (Medium) PR1_4133 (Medium) PR1_4160 (Medium) PR1_4161 (Medium) PR1_4162 (Medium) PR1_4163 (Medium) PR1_4167 (Medium) PR1_4169 (Medium) PR1_4172 (Medium) PR1_4184 (Medium) PR1_4189 (Medium) PR1_4190 (Medium) PR1_4192 (Medium) PR1_4193 (Medium) PR1_4194 (Medium) PR1_4196 (Medium) PR1_4199 (Medium) PR1_4207 (Medium)  PR1_4215 (Medium) PR1_4216 (Medium)

Comments are closed.