1 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าฟังรายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ YANGON UNIVERSITY สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

โดยบุคลากรสายสนับสนุนได้นำสิ่งที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการและด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี ได้ฝากข้อคิดให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนในการนำความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป และมีบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 4 พื้นที่ร่วมเข้ารับฟังรายงานสรุปในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 8601 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

PR1_3873 (Medium)PR1_3904 (Medium)  PR1_4000 (Medium)

PR1_3889 (Medium) PR1_3894 (Medium) PR1_3890 (Medium) PR1_3898 (Medium) PR1_3900 (Medium) PR1_3911 (Medium) PR1_3918 (Medium) PR1_3920 (Medium) PR1_3921 (Medium) PR1_3948 (Medium) PR1_3923 (Medium) PR1_3961 (Medium) PR1_3965 (Medium) PR1_3966 (Medium) PR1_3984 (Medium) PR1_3980 (Medium)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th