1 (Medium)  1 (Medium)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินทุนการศึกษากว่า 75,000 บาท ดำเนินงานโดย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการแข่งขันมีในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำวิชาความรู้ ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด และยังเป็นการบ่มเพาะ ลักษณะนิสัยในการวางแผน และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งมีทีมนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 66 ทีมๆละ 3 คน 

สำหรับผลการแข่งขันครั้งนี้

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกันเกรา 2 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกันเกรา 1 จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ ทีม T-Rex จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Bridge construction จากมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมเกียรติ

ระดับอาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไข่มุกอันดามัน จากวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมยักษ์แสด 2 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมยักษ์แสด 1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น ทีม1 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาทและเกียรติบัตร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานและมอบรางวัล ในพิธีปิดการแข่งขัน ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ที่มที่ได้รับรางวัล

ระดับอุดมศึกษา

2.1 (Medium)

2.  (Medium)3. (Medium) 4  (Medium) 5. (Medium)

ระดับอาชีวศึกษา

2.2 (Medium)

6 (Medium) 7 (Medium) 8 (Medium) 9 (Medium)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด และการแข่งขันวันแรก

PR1_2798 (Medium)  PR1_2800 (Medium) PR1_2802 (Medium) PR1_2808 (Medium) PR1_2824 (Medium) PR1_2831 (Medium) PR1_2837 (Medium) PR1_2839 (Medium) PR1_2843 (Medium) PR1_2864 (Medium) PR1_2881 (Medium) PR1_2883 (Medium) PR1_2892 (Medium) PR1_2895 (Medium) PR1_2914 (Medium) PR1_2938 (Medium) PR1_2952 (Medium) PR1_2976 (Medium) PR1_2992 (Medium) PR1_2994 (Medium) PR1_2996 (Medium) PR1_2999 (Medium) PR1_3001 (Medium) PR1_3002 (Medium) PR1_3007 (Medium) PR1_3010 (Medium) PR1_3012 (Medium) PR1_3013 (Medium) PR1_3014 (Medium) PR1_3015 (Medium) PR1_3018 (Medium) PR1_3022 (Medium) PR1_3039 (Medium) PR1_3040 (Medium) PR1_3041 (Medium) PR1_3045 (Medium) PR1_3048 (Medium) PR1_3050 (Medium) PR1_3053 (Medium) PR1_3054 (Medium) PR1_3055 (Medium) PR1_3056 (Medium) PR1_3074 (Medium) PR1_3082 (Medium) PR1_3099 (Medium) PR1_3100 (Medium)

ภาพวันที่ 2

 PR1_3532 (Medium) PR1_3446 (Medium)

PR1_3262 (Medium) PR1_3265 (Medium) PR1_3272 (Medium) PR1_3277 (Medium) PR1_3282 (Medium) PR1_3286 (Medium) PR1_3289 (Medium) PR1_3306 (Medium) PR1_3307 (Medium) PR1_3309 (Medium) PR1_3317 (Medium) PR1_3320 (Medium) PR1_3322 (Medium) PR1_3325 (Medium) PR1_3326 (Medium) PR1_3331 (Medium) PR1_3339 (Medium) PR1_3340 (Medium) PR1_3341 (Medium) PR1_3342 (Medium) PR1_3343 (Medium) PR1_3344 (Medium) PR1_3349 (Medium) PR1_3352 (Medium) PR1_3382 (Medium) PR1_3384 (Medium) PR1_3393 (Medium) PR1_3402 (Medium) PR1_3410 (Medium) PR1_3417 (Medium) PR1_3421 (Medium) PR1_3423 (Medium) PR1_3425 (Medium) PR1_3427 (Medium) PR1_3545 (Medium) PR1_3551 (Medium) PR1_3554 (Medium) PR1_3562 (Medium) PR1_3569 (Medium)

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th