คลังเก็บหมวดหมู่: สำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพตามกรอบมาตรฐานการศึกษา”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Based Learning)”ขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจะสามารถทำให้เกิดลักษณะการเรียนการสอนที่ดีและเป็นการพัฒนาเทคนิคการสอนของคณาจารย์ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ เตียวต๋อย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดโครงการในครั้งนี้  ภาพบรรยากาศ

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์, สำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน | แสดงความเห็น