อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ส่งสาร อวยพร “สงกรานต์” ปีใหม่ไทย 2557


1 (Medium)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัด “งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557”  ในวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา) เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และในโอกาสนี้ได้ร่วมทำพิธีบังสุกุลสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

พัฒนาหลักสูตรภาษาจีน

PR1_4333 (Medium)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยี่ยมและติดตามงานความร่วมมือด้านพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ที่ห้องหัสดินทร์ สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง 57

1

ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ชูชัย  บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีวิชาการและวิจัย ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม | แสดงความเห็น

โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

1.1

ในวันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2557  จากคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ของคณะต่าง ๆ และจัดการเรียนรู้บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้นตลอดจน

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, สัมมนา, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

PR1_4030 (Medium)

กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุม 8410 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบรูพา และอาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ มาเป็นวิทยากรบรรยายในวันแรกเรื่องสหกิจศึกษากับบัณฑิตนักปฏิบัติและเรื่องสหกิจศึกษานานาชาติ ในวันที่สองมีวิทยากรภายในมหาวิทยาลัยคือ อาจารย์วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม  อาจารย์ทรงสิทธิ์ สอนรอด และอาจารย์ดารารัตน์ สุขแก้ว บรรยายเรื่องการจัดความรู้ด้านสหกิจศึกษาและเรื่องการจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษา ในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศงานสหกิจศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, ประชุม | แสดงความเห็น

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ เดินทางเข้าร่วม “โครงการเปิดค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ”

     rmutr-temasek03      

          นางสาวกรกนก ใบเทศ (เฟริ์น) และนางสาวณัฐธิชา ชูช่วย (เดียร์) นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3/1 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขต           วังไกลกังวล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะฯ เดินทางเข้าร่วม “โครงการเปิดค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ในโครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchnage Programme”  ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม-4        เมษายน 2557 ณ Nanyang Poly Technique ประเทศสิงคโปร์ 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุ

DSC_0818สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำในยามว่าง กับกลุ่มเพื่อน เพื่อสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายที่แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง8204 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คณะ-วิทยาลัย, คณะบริหารธุรกิจ | แสดงความเห็น

โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนระยะยาว 15 ปี

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนระยะยาว 15 ปี มทร.รัตนโกสินทร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การจัดทำวิสัยทัศน์ของ 4 พื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการจัดทำและทบทวนวิสัยทัศน์ของแต่ละพื้นที่ นำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ครอบคลุมพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

PR1_2371มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพตามกรอบมาตรฐานการศึกษา”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Based Learning)”ขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจะสามารถทำให้เกิดลักษณะการเรียนการสอนที่ดีและเป็นการพัฒนาเทคนิคการสอนของคณาจารย์ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ เตียวต๋อย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ 

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์, สำนักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน | แสดงความเห็น