งานบริหารและแผน

สำนักงานประชาสัมพันธ์

งานบริหารและแผน

นางสาวอุมาพร อิสระกูล “ผึ้ง”

ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารและแผน / นักวิชาการศึกษา

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2002

E-Mail : umaporn.i@rmutr.ac.th

PR RMUTR
su PR RMUTR

นางสาวกัญณภัทร อยู่สงค์ “พราว”

ตำแหน่ง : เลขานุการ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2002

E-Mail : kannapat.yus@rmutr.ac.th

นางสาวกุนกันยา บุรี “นัท”

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2001

E-Mail : nattanee.bure@rmutr.ac.th

nat PR RMUTR
PR RMUTR

นายธนะพัฒน์ พึ่งปาน “เป้า”

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2002

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2001 แฟกซ์ : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : pr@rmutr.ac.th