มทร.รัตนโกสินทร์เข้าร่วม “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14”

มทร.รัตนโกสินทร์เข้าร่วม “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14”
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วม “โครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษานี้เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดขึ้นโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครองได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

อ่านข่าวต่อ