s__10789341

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ปวริศร์  มาเกิด อาจารย์ประจำสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหลักการทำการตลาดของธุรกิจนวดแผนไทยในการเป็นสมาคมอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนาย พุฒิพงษ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศ

s__10789339  s__10789340