1-medium

ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

นำโดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ประธานกรรมการ และคณะ ที่ได้เสียสละเวลามาประเมินมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยได้นำไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุง อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา