ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10 – 31 กรกฎาคม 2561 โดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี อ.ปวริศร์ มาเกิด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ และอ.ปิยวัฒน์ ปิ่นประชาสรร หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา