14441223_10206342141465900_7518113443562577623_n 14448932_10206342142145917_399947028136373668_n

 

ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2559 องค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา โดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ประพัฒน์  สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี