a1

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา สาขาวิชาการตลาด มทร.รัตนโกสินทร์ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษาและเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความคิด สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นบัณฑิตที่สถานประกอบการยอมรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร จากสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยาย 8410 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา