a1

โครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทย ในหัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี”

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะด้านศิลปกรรมในโครงการประกวดวาดภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีขึ้น ในหัวข้อ “พรรณไม้ในวรรณคดี” โดยมีขอบเขตและเป้าหมายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กำลังใจผู้ที่มีความมุ่งมั่นศึกษา สร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ประกอบกับเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในด้านศิลปกรรม และเป็นการทำนุบำรุงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนวัฒนาอย่างมั่นคงสืบไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรพงศ์ อรุณเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา