1-medium

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส  วิทยาลัยเพาะช่าง
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส   วิทยาลัยเพาะช่าง
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา  ทรงประสิทธิ์   วิทยาลัยเพาะช่าง
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  บุญทรง  คณะบริหารธุรกิจ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา  ราชเวียง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา