1.1

เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และ ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เส้นทางสายไหมยุคใหม่ “อี้ ไต้ อี้ ลู่” (One Belt One Road) โดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.กรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ