s__10772639

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา นำโดย อ.อภิเสฏฐ์  สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และองค์การนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ กรมราชทัณฑ์ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี