1.1

ร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ startup ปี 59

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ โดย อ.ธัญญาลักษณ์ โชติพฤกษ์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ startup ปี 59 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).ร่วมกับ 9 ราชมงคล ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท