พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยระบบโควตา (MOU)

ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยระบบโควตา (MOU) ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 21 โรงเรียน กับ มทร.รัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา