มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ ในการเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเมื่อสำเร็จการศึกษา อีกทั้งเป็นแนวทางการเสริมสร้างการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาที่ถูกต้อง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1,500 ที่นั่ง มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา