s__11764184

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปรัชญา  มงคลไวย์ อ.เรืองยศ  เกตุรักษา และ อ.สุธี  รุกขพันธุ์ คณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด มหาชน (โรงงานบางพลี) essaysbuy เพื่อศึกษาระบบการควบคุมการผลิตด้วยเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ เป็นการศึกษาเพิ่มเติมความรู้จากในห้องเรียนในรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม โดยเฉพาะวิชา Process Control , Programmable Logic Control  Systems และ Industrial Automatic Control ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย